Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Veilig Leren Varen

Artikel 1 Definities

 1. Veilig Leren Varen is een eenmanszaak die zich ten doel stelt in de praktijk vaarlessen te faciliteren.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Algemene voorwaarden’ verstaan: de onderhavige Algemene voorwaarden.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Klant’ verstaan: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit en gebruikmaakt van de Diensten van Veilig Leren Varen.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Partijen’, en ieder afzonderlijk als ‘Partij’, verstaan: Veilig Leren Varen en/of Klant.
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de tussen Veilig Leren Varen en Klant gesloten Overeenkomst, al dan niet op afstand gesloten, waarbij Veilig Leren Varen zich jegens Klant verbindt Diensten te verrichten en Klant zich verbindt hiervoor een prijs te betalen. De Overeenkomst komt tot stand door een aanbod van Veilig Leren Varen en de aanvaarding daarvan door Klant, hetgeen nader wordt gespecificeerd in artikel 4.5 van deze Algemene voorwaarden.
 6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door Veilig Leren Varen en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde Diensten, onder andere inhoudende het geven van vaarlessen in de vorm van pakketten, alsmede alle andere door Veilig Leren Varen ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht.
 7. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de Website van Veilig Leren Varen, te raadplegen via www.veiliglerenvaren.nl

Artikel 2 Identiteit van Veilig Leren Varen

 1. Veilig Leren Varen is bij de KvK geregistreerd onder nummer 82095795 en draagt btw- identificatienummer NL003640691B66. Veilig Leren Varen is gevestigd te Deernsstraat 28, 2273 VC Voorburg.
 2. Veilig Leren Varen is per e-mail te bereiken via info@veiliglerenvaren.nl of middels de Website www.veiliglerenvaren.nl en telefonisch op +31645721558.

Artikel 3 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Veilig Leren Varen en op alle huidige en toekomstige Overeenkomsten, leveringen, commerciële relaties en overige rechtsverhoudingen tussen Partijen. De Algemene voorwaarden van Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Veilig Leren Varen overeengekomen.
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Klant.
 5. Indien blijkt dat een bepaling of meerdere bepalingen in deze Algemene voorwaarden nietig zijn, wordt de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden alsmede de gehele Overeenkomst niet aangetast. Partijen zullen zich in een dergelijk geval inspannen de nietige bepaling te vervangen voor een nieuwe, geldige bepaling die zo dicht mogelijk de ongeldige bepaling benadert binnen de strekking van de oorspronkelijke

Algemene voorwaarden.

Artikel 4 Aanbod en totstandkoming Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. Klant kan contact opnemen met Veilig Leren Varen via de Website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten middels een contactformulier.
 3. Veilig Leren Varen biedt 3 soorten pakketten aan op zijn Website. Deze bestaan uit 2, 3 of 4 uur vaar les.
 4. Klant kan in overleg met Veilig Leren Varen ook andere afspraken maken omtrent het aantal uren vaarles.
 5. Veilig Leren Varen zal met Klant overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna een offerte opmaken die per e-mail of Whatsapp verstuurd zal worden. De Overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de offerte of middels een (elektronische) opdrachtbevestiging.
 6. Als Veilig Leren Varen een bevestiging naar Klant stuurt, geeft die bevestiging richting aan de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Veilig Leren Varen kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 7. Indien Klant aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Veilig Leren Varen dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Veilig Leren Varen deze schriftelijk bevestigt.
 8. Een opdracht door Klant waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door Veilig Leren Varen.

Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Veilig Leren Varen zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
 2. Veilig Leren Varen heeft bij de levering van de Diensten slechts een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Een inspanningsverplichting is een contractuele verplichting om de nodige inspanningen te leveren of om bepaalde middelen aan te wenden om het bedongen resultaat te bereiken, hetgeen betekent dat Veilig Leren Varen niet kan garanderen dat de uitkomsten, resultaten of de verwachtingen die Klant bij de levering van Diensten voor ogen heeft ook daadwerkelijk worden behaald.
 3. Veilig Leren Varen heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 4. Bij het inschakelen van derden zal Veilig Leren Varen de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Klant redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Klant overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Klant, en zullen door Veilig Leren Varen worden doorbelast aan Klant. Dit wordt altijd eerst ter goedkeuring voorgelegd aan Klant.
 5. De Overeenkomst kan alleen door Veilig Leren Varen worden uitgevoerd indien Klant volledige en correcte (contact)gegevens verstrekt aan Veilig Leren Varen bij het sluiten van de Overeenkomst. Klant draagt er derhalve zorg voor dat alle gegevens, waarvan Veilig Leren Varen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Veilig Leren Varen worden verstrekt.
 1. Klant draagt er zorg voor dat Veilig Leren Varen zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Klant zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
 2. Indien voor de uitvoering van Diensten of levering van een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Klant Veilig Leren Varen hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Veilig Leren Varen dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
 3. De uitvoering van de Dienst vindt plaats op een boot van Veilig Leren Varen dan wel een boot van Klant.

Artikel 6 Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Veilig Leren Varen en Klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.
 3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Veilig Leren Varen op en is voor Klant geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Veilig Leren Varen en Klant zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide Partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.

Artikel 7 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. Veilig Leren Varen is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Veilig Leren Varen goede grond heeft te vrezen dat Klant in die verplichtingen zal tekortschieten, mits Veilig Leren Varen Klant door middel van een schriftelijke aanmaning in gebreke heeft gesteld, waarbij Klant een redelijke termijn voor de nakoming van de verplichtingen wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft.
 2. Voorts is Veilig Leren Varen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, onder dezelfde voorwaarden als bedoeld in lid 1 van dit Artikel, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Indien Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, deze niet- nakoming ontbinding rechtvaardigt en Klant in verzuim is, dan is Veilig Leren Varen gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring jegens Klant, waarbij Klant, uit hoofde van wanprestatie, tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 8 Herroepingsrecht

 1. Klant heeft het recht om een op afstand gesloten Overeenkomst binnen 14 (veertien) dagen kosteloos en zonder opgave van reden te annuleren (Herroepingsrecht).
 2. Bij de Overeenkomst met betrekking tot het leveren van Diensten begint de termijn van het Herroepingsrecht te lopen op de dag waarop de Overeenkomst wordt gesloten.
 1. Voor Klant geldt dat de Overeenkomst niet meer kan worden geannuleerd ingeval Veilig Leren Varen de Diensten volledig levert binnen de 14 (veertien) dagen bedenktijd. Bij het afsluiten van de Overeenkomst verleent Klant hiervoor toestemming aan Veilig Leren Varen en verklaart hij afstand te doen van het Herroepingsrecht.
 2. Voorts geldt dat Klant het Herroepingsrecht behoudt indien de levering van de Diensten, op verzoek van Klant, gedeeltelijk geschiedt binnen de 14 (veertien) dagen bedenktijd. Wel is Klant gehouden te betalen voor de reeds geleverde Diensten.

Artikel 9 Annulering of verplaatsing door Klant

 1. Annulering van de Overeenkomst na ondertekening van de offerte of (elektronische) opdrachtbevestiging is niet mogelijk.
 2. Tot 72 uur voor aanvang van de Diensten is het mogelijk de datum van de uitvoering van de Diensten kosteloos te wijzigen.
 3. Als de Klant de datum van de Overeenkomst binnen 72 uur voor aanvang van de Diensten wil wijzigen, maar niet de Overeenkomst wil annuleren komt er een toeslag van 25% op de totale kosten van de Overeenkomst.
 4. Als de Klant de Overeenkomst binnen 72 uur voor aanvang van de Diensten wil annuleren, is de Klant gehouden 50% van de Overeenkomst te betalen.

Artikel 10 Annulering of verplaatsing door Veilig Leren Varen

 1. Annulering en/of verplaatsing van een vaar les door Veilig Leren Varen geschiedt enkel indien daartoe gegronde redenen voor zijn. Onder gegronde redenen worden mede verstaan, maar is niet beperkt tot: slechte weersomstandigheden, ziekte en andere persoonlijke omstandigheden.
 2. Veilig Leren Varen stelt Klant onverwijld op de hoogte ingeval van annulering en/of verplaatsing van een sessie.

Artikel 11 Kosten, honorering en betaling

1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld. 2. Veilig Leren Varen heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te

herstellen.
3. Betaling geschiedt middels het voorafgaand aan de Diensten elektronisch overmaken, dan

wel het handmatig pinnen of contant betalen van de totale kosten bij aanvang van de

Diensten.
4. De factuur dient binnen 14 dagen door Klant te zijn voldaan.
5. Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens

onverwijld aan Veilig Leren Varen mede te delen.
6. Indien Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Klant van

rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. Klant is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

7. Indien Veilig Leren Varen besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet- betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Klant, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 11.6 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

1. Deelname aan een vaar les is geheel voor eigen risico.
2. Veilig Leren Varen is niet aansprakelijk voor enige vorm van persoonlijke- en/of letselschade

die Klant kan oplopen tijdens uitvoering van de Dienst.
3. Veilig Leren Varen is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet

uitsluitend begrepen gevolgschade.
4. Veilig Leren Varen is tijdens het uitvoeren van de Diensten niet aansprakelijk voor enige

vorm van materialistische schade die Klant oploopt aan persoonlijke bezittingen en/of de

ter beschikking gestelde boot.
5. Veilig Leren Varen maakt alleen gebruik van ter beschikking gestelde boten wanneer deze te

allen tijde verzekerd zijn voor schade, alsmede dat Veilig Leren Varen niet aansprakelijk is

voor materiële schade aan de boot.
6. Veilig Leren Varen is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de

verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door

overmacht als bedoeld in Artikel 13.
7. Klant vrijwaart Veilig Leren Varen voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die

verband houden met de Diensten.
8. Indien Veilig Leren Varen aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn

voor directe schade die daadwerkelijk door Klant is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Veilig Leren Varen met betrekking tot haar Diensten.

9. De aansprakelijkheid van Veilig Leren Varen is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Veilig Leren Varen niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Klant betaalde bedrag.

10. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit Artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Veilig Leren Varen.

11. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 13 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Veilig Leren Varen, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid van dit Artikel bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van (personeel van) Veilig Leren Varen zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Veilig Leren Varen, brand, overstromingen, natuurrampen, pandemieën, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien sprake is van overmacht met als gevolg dat één der Partijen tekortschiet in de nakoming van haar verbintenissen uit de Overeenkomst, is de andere Partij gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Veilig Leren Varen overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Veilig Leren Varen heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 14 Vertrouwelijkheid van gegevens

1. Elk der Partijen garandeert dat alle van de andere Partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De Partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der Partijen als zodanig zijn aangeduid. Veilig Leren Varen kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 15 Intellectuele eigendom

 1. Veilig Leren Varen behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Klant garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Veilig Leren Varen van gegevens. Klant zal Veilig Leren Varen vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 16 Klachtenregeling

 1. Indien Klant een klacht heeft, dient Klant dit schriftelijk te zenden aan info@veiliglerenvaren.nl of telefonisch te melden via 0645721558. De klacht wordt, indien redelijkerwijs mogelijk, 5 (vijf) werkdagen na ontvangst van de klacht door Veilig Leren Varen in behandeling genomen, waarna Klant zo snel mogelijk een inhoudelijke reactie ontvangt.
 2. Klant heeft ook de mogelijkheid om een klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform, te vinden op de website http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Artikel 17 Wijzigingsbeding

 1. Veilig Leren Varen behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen dan wel aan te vullen. Veilig Leren Varen zal Klant hiervan tijdig op de hoogte brengen.
 2. De gewijzigde Algemene voorwaarden zijn één maand na bekendmaking aan Klant van toepassing op de Overeenkomst.
 3. De Consument heeft de mogelijkheid om de Overeenkomst te ontbinden tot uiterlijk op de dag van inwerkingtreding van de gewijzigde Algemene voorwaarden indien de wijzigingen tot gevolg hebben dat Veilig Leren Varen Diensten kan leveren die wezenlijk anders zijn dan Partijen bij het sluiten van de Overeenkomst met elkaar zijn overeengekomen.

Artikel 18 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding(en) tussen Veilig Leren Varen en haar Klant is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen Veilig Leren Varen en Klant mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het arrondissement waar Klant zijn of haar woonplaats heeft.